Jste zde

Školní řád

 

Školní řád

Mateřská škola Radkov, Radkov 21,58856 Telč, tel.: 564 034 003, www.msradkov.cz

Všeobecná ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Obsah je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.

Zápis dětí do mateřské školy

Přijímání dětí se provádí zápisem k 1. září příslušného roku. O přijetí rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií. Rodiče si ve škole vyzvednout žádost o přijetí dítěte. Při nástupu dítěte odevzdají Evidenční list, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Žádosti o přijetí dětský lékař. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky. V průběhu školního roku lze nové děti přijímat na volné nebo uvolněné místo. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad od pediatra, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zkušební doba docházky dítěte do MŠ je tříměsíční a slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. 
Při nástupu do MŠ má dítě právo na individuální adaptační program. Zákonní zástupci se na něm mohou dohodnout s pedagogickými pracovníky školy.
Osobní věci dětí přinesou rodiče do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí (vhodné bačkorky, oděvy i rezervní prádlo, pyžamko, kapesníky, porcelánový hrneček, kartáček a pastu). Oblečení je uložené v šatně, náhradní v sáčku se značkou dítěte. Za čistotu oblečení a obuvi dětí zodpovídá zákonný zástupce.
Učitelky ani zaměstnanci školy nenesou odpovědnost za cennosti, popř. hračky, které si dítě přinese do školky z domova. Žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali cenné věci a drahé hračky. Za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme ručit, řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání – řídí se směrnicí Mateřské školy Radkov, která je umístěna na nástěnce školy na místě přístupném k nahlédnutí všem zákonným zástupcům v MŠ Radkov. Úplata je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce. Lze platit převodem nebo v MŠ hotově pedagogickému pracovníkovi.
Výše stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT č. 463/2011 o školním stravování. Ke každé svačině jsou účtovánay 2,- Kč na pitný režim.
Způsob a rozsah platby za stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy (podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). Stravné je nutno uhradit do 15. dne následujícího měsíce. Lze platit převodem nebo v MŠ hotově pedagogickému pracovníkovi.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

Provoz mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obec Radkov. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 7.00 do 16.00 hodin.
Příchod dětí do mateřské školy probíhá ráno do 8.00, pozdější příchod je třeba oznámit pedagogickému zaměstnanci. Rodiče si mohou dítě vyzvednout kdykoli během dne, ale nejčastější je odchod dětí po obědě a po odpoledním odpočinku. Odcházení dětí po 12 hodině ruší ukládání a usínání dětí, které zůstávají na odpolední odpočinek.
Do MŠ patří dítě pouze zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě silně nachlazené, nedoléčené nebo s infekčním onemocněním. Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost zákonných zástupců nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí.
Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzvednou si své dítě co nejdříve.
V případě, že dítě onemocní, nebo z jiného důvodu zůstane doma, je třeba omluvit jeho nepřítomnost pedagogickému zaměstnanci telefonicky nebo osobně z důvodu odhlášení svačin den předem, oběd lze odhlásit do 8.00 ráno. Totéž je nutné po příchodu po nemoci či jiné nepřítomnosti. Pokud rodiče nestihnou odhlásit oběd včas, je možné si první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole oběd odebrat a odnést domů.
Škola nemá vlastní kuchyň, proto jsou sem dováženy obědy ze školní jídelny GOB a SOŠ Telč. Dětem jsou podávány ranní svačiny, oběd a odpolední svačina.
Během hlavních školních prázdnin bývá škola zpravidla 6 až 7 týdnů uzavřena, 
o vánočních prázdninách týden.
Při příchodu i odchodu dětí mohou rodiče vstoupit do třídy a s dítětem si hrát, ovšem tak aby nebyla rušena hra ostatních dětí. Učitelka aktuálně informuje rodiče při předávání dítěte, nebo na třídních schůzkách. Vyzvedávání dětí po odpolední svačině probíhá od 14.30 do konce provozu MŠ. Přitom je třeba počítat s časem, který dítě potřebuje na úklid hraček a oblékání. V případě, že je se zákonným zástupcem dohodnuta individuální délka pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte. Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají řediteli školy. Zodpovědnost za dítě přebírá učitelka poté, co jí bylo dítě osobně předáno a končí opět osobním předáním zákonnému zástupci. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje příslušný pedagogický pracovník takto:
a/ pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
b/ informuje telefonicky ředitele školy
c/ řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle §15 zákona č. 359/1999 Sb. O sociální a právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
d/ případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 SB., o Policii České republiky
Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy předem oznamovány na nástěnce pro rodiče v šatně, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky i webové stránky.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole

Za bezpečnost dětí odpovídá pedagogický pracovník MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si dítě opět osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit k bráně nebo vchodu do MŠ. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte. Po dobu nezbytně nutnou může děti pohlídat i nepedagogický zaměstnanec mateřské školy.
Dítě lze vydat také osobě pověřené zákonným zástupcem vždy na základě písemného zmocnění s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.
Při zajišťování akcí školy (výlety, exkurze, kulturní akce) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 
Stane-li se úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit první ošetření dítěte, v případě nutnosti následné lékařské ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.
Školním úrazem není úraz, který se stal dětem na cestě do školy a zpět. V momentě, kdy přijde rodič pro své dítě do MŠ, již ručí za své dítě sám. Tato skutečnost se vztahuje zejména na případy, kdy jsou děti s pedagogickým dozorem na školní zahradě a rodiče přijdou a zdržují se tam delší dobu. 
Zákonní zástupci, sourozenci a jiné osoby nesmí bez souhlasu a dozoru učitelky využívat zařízení školy na školní zahradě (houpadla, průlezky skluzavky, pískoviště). Po příchodu na školní zahradu a předání dítěte zodpovídá zákonný zástupce za své dítě a musí dodržovat pravidla MŠ.
Pokud se u dětí objeví vši, musí přestat navštěvovat mateřskou školu. Vlasy musí být ošetřeny účinným přípravkem a následně odstraněny (vyčesány) usmrcené hnidy. Do MŠ mohou děti pouze s „čistou“ hlavou.
Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě a venku. Rodiče nesou zodpovědnost za náležité vybavení svých dětí oblečením a obuví dle počasí. Učitelky dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám. V celém objektu mateřské školy a přilehlých prostorách (školní zahrada) je zákaz kouření a zákaz vstupu zvířat.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou přiměřenou jejich věku a schopnosti porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. 
 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení. 
MŠ má vytvořená pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako prevence vzniku sociálně patologických jevů. 
    
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte (právo na ochranu, místo k životu, lékařskou pomoc, ochrana před lidmi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit, právo na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo žít s každým s rodičů, pozornost, lásku, právo rozvíjet své schopnosti a nadání…).

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popř. jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonný zástupce informuje mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, v případě vyzvání dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
Zákonný zástupce oznamuje škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky).
Na vyzvání ředitele MŠ se osobně zúčastňuje projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Ve stanoveném termínu hradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
Zajistí, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upraveno.
Zákonní zástupci dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, řídí se školním řádem. Při kontaktu se zaměstnanci, rodiči a dětmi, které mateřskou školu navštěvují, dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Závěrečná ustanovení

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.
S obsahem školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první třídní schůzce v září stávajícího roku. Svým podpisem potvrdí, že se s obsahem Školního řádu seznámili. Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí k prostudování.
Dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti s nimi budou seznámeni zaměstnanci školy i zákonní zástupci dětí.

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2016.

 

 

 

Dodatek ke školnímu řádu č.1, platnost od 1.9. 2017:

 

Povinná předškolní docházka

 

1/Zápis dětí do Mateřské školy

1.1. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

1.2. Pokud je pro dítě předškolní vzdělání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

 

2/Platby v mateřské škole

2.1.  Dítě s povinnou předškolní docházkou a s odkladem školní docházky neplatí úhradu za předškolní vzdělávání.

 

3/Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

3.1.  Plnit povinnost předškolního vzdělávání je stanoveno u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně. Začátek povinné doby je mezi 7 – 8 hodinou. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (jako u základních škol). Každá nepřítomnost dítěte musí být omluvena zákonným zástupcem do tří dnů nepřítomnosti dítěte (osobně, telefonicky, e-mailem), popřípadě doložena písemně (učitelka může požadovat potvrzení od lékaře). Delší neomluvenou nepřítomnost dítěte řeší ředitelka se zákonným zástupcem. V třídní dokumentaci je veden písemný přehled.

 

4/Jiný způsob předškolního vzdělávání

4.1. Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ u dětí s povoleným odkladem školní docházky nebo vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky. Pokud se zákonný zástupce  rozhodne pro individuální vzdělávání, postupuje podle § 34b odst.2 školského zákona.

4.2. Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy doporučí rodičům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z RVP PV, lze využít i svůj školní vzdělávací program. Rodič se s dítětem dostaví do mateřské školy v průběhu třetího nebo čtvrtého týdne v měsíci listopadu po dohodě s ředitelem k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Pokud se rodič s dítětem nedostaví v dohodnutém termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b  odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst.2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Radkově 10. 8. 2017, platnost od 1. 9. 2017, vypracovala: Alena Dušková, ředitelka školy

 

 

 

dodatek č.2 ke školnímu řádu platný od 1.9. 2020

 

Distanční vzdělávání

 

Podle školského zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících důvodů:

  1. Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.
  2. Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  3. Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.

Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se týká:

  • dálkovým způsobem přes počítač
  • jiným způsobem: vyzvednutí úkolů ve škole nebo využitím telefonického spojení.

Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě pedagogický pracovník se zákonným zástupcem.

Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou slovně hodnoceny.

Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny.

Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným zástupcem řádně omluveno v omluvném listě.

 

 

V Radkově 27. 8. 2020, platnost od 1. 9. 2020, vypracovala: Alena Dušková, ředitelka školy

 

 

 

 

dodatek č.3 ke školnímu řádu platný od 1.9. 2021

 

Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

1.Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, ředitelka mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

2.Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně.

3.Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle odstavce 1.

4.Řediteka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1.

 

 

V Radkově 30. 8. 2021, platnost od 1. 9. 2021, vypracovala: Alena Dušková, ředitelka školy

 

Theme designed by Donny Carette - Powered by Drupal - copyright © 2022